Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Starlash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

1. [Informacje ogólne]

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.starlash.pl/, prowadzony jest przez  firmę STARLASH Spółka z O.O., gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000797410 NIP: 6751710550, REGON: 384006255, 
 2. Ze sprzedawcą należy kontaktować się poprzez następujące kanały kontaktu:
  • Listownie pod adresem: ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków,
  • Telefonicznie pod nr telefonu: +48 699843089,
  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt.starlash@gmail.com
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu na stronie internetowej oraz polityki prywatności.
 5. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.starlash.pl/ prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 6. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego, konieczne jest minimum zainstalowanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).

2. [Słownik pojęć]

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca –  firma STARLASH Spółka z O.O., ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, NIP: 6751710550, REGON: 384006255, KRS: 0000797410
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL https://www.starlash.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
 5. Towar – Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
 6. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Koszt dostawy – – koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 9. Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. [Ochrona danych osobowych]

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.starlash.pl/polityka-prywatnosci/

4. [Opisy i zdjęcia Towarów]

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności zawarte w katalogach, folderach, broszurach, innych materiałach informacyjnych lub reklamowych, a także informacje zawarte na stronie https://www.starlash.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

5. [Ceny]

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu Zamówienia przez sklep internetowy i obowiązują w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem Zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.
 4. Sklep może udostępniać kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie.
 5. Kupony rabatowe mogą być udostępniane poprzez pocztę elektroniczną lub w ramach informacji na stronie internetowej Sklepu.
 6. Kupony rabatowe mogą być wielorazowego użytku, ważne tylko przez określony, podany okres, nie można ich łączyć z innymi rabatami. Kupony rabatowe mogą nie obejmować niektórych Towarów.
 7. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za Towary zamówione przez innego użytkownika niż upoważnionego do skorzystania z kuponu rabatowego.
 8. Jeśli Klient złoży Zamówienie na Towar w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego nie otrzyma zwrotu nadpłaty.
 9. Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie podlega wymianie na pieniądze.
 10. .Jeśli wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty składanego Zamówienia, Klient powinien dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności, wskazanych w niniejszym regulaminie.
 11. Niektóre kupony rabatowe są ograniczone do minimalnej lub maksymalnej wartości Zamówienia.

6. [Zamówienia]

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia poprzez formularz Zamówienia (tzw. koszyk) na stronie https://www.starlash.pl.
 2. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia poprzez formularz Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.starlash.pl/. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:
  1. nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru,
  2. imienia i nazwiska Klienta albo innego odbiorcy Towaru wskazanego przez Klienta (poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub firmy),
  3. dokładnego adresu rozliczeniowego, który posłuży do wystawienia faktury,
  4. dokładnego adresu dostawy,
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. adresu e-mail Klienta
 3. Sprzedawca oraz podmioty trzecie współpracujące ze Sprzedawcą, po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta na przesyłanie informacji handlowych, ma możliwość przesyłania SMS dla Klientów, którzy podadzą numer telefonu zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Otrzymanie i przyjęcie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową, na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca oraz podmioty trzecie współpracujące ze Sprzedawcą, po złożeniu Zamówienie może informować Klientów, którzy podadzą numer telefonu zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zmianach statusu Zamówienia w wiadomościach SMS.
 7. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym Umowy Sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 8. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. Faktury VAT mogą być przesyłane Klientowi w formie elektronicznej e-mailem na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta w formularzu zamówienia zgody na taką formę otrzymywania faktur. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia lub w wiadomości mailowej należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT, to jest:
  1. firmę,
  2. adres siedziby,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przyjętego Zamówienia, jeżeli płatności za Towar oraz koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia, przy czym za dzień zapłaty za Towar przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-mailowej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 10. Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wysłania Towaru do Klienta, Klient ma prawo anulowania lub zmiany Zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić e -mailowo. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić Zamówienia lub danych koniecznych do wystawiania faktury. Powyższe nie umniejsza prawu do zwrotu Towaru zgodnie z §9 oraz prawu zażądania korekty faktury.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu płatności za Towar oraz koszty dostawy na konto bankowe Sprzedawcy.

7. [Sposoby płatności]

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Sprzedawcy: ING BANK Numer konta (IBAN):
  Walucie PLN: PL 09 1050 1445 1000 0090 8067 6126 
  Walucie Euro: PL 84 1050 1445 1000 0090 8067 6134
  Kod SWIFT: INGBPLPW
 2. Płatność za Towar oraz Koszty dostawy może zostać dokonana przez Klienta również za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal lub Przelewy24.
 3. Płatność za Towar oraz Koszty dostawy może zostać dokonana przez Klienta również gotówką przy odbiorze.
 4. Odbierając zamówiony towar w sklepie ul. Sowińskiego 1 31-524 Kraków, możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Operatorem kart płatniczych w Sklepie jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935m NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Płacąc za Towary Klient może wykorzystywać kupon rabatowy wpisując jego kod w odpowiednie okno na stronie internetowej Sklepu oraz klikając „Zastosuj kupon”.

8. [Dostawa]

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami według złożonych Zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Pocztą Polską S.A oraz z możliwością odbioru towaru osobiście w sklepie stacjonarnym. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej S.A. dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców.
 2. Przewidywany termin realizacji Zamówienia rozumianego jako przekazanie Towaru dostawcy to maksymalnie 2 dni robocze (rozumiane jako dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz nie będącymi sobotą) od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W sytuacji, gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu Zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

9. [Zwrot towaru]

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Starlash sp. z o.o. ul Sowińskiego 1, 31-524 Kraków, kontakt.starlash@gmail.com, Telefon: 699-843-089) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Starlash sp. z o.o Ul. Sowińskiego 1 31-524 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat STARLASH Spółka z O.O., Sowińskiego 1, 31-524 Kraków , kontakt.starlash@gmail.com , Telefon: 699843089

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

10. [Reklamacje]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży (wady fizyczne i prawne Towaru) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Celem sprawnej realizacji wskazanych w Regulaminie uprawnień Klienta wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, Klient może zareklamować wydany mu Towar stosownie do postanowień Regulaminu, w razie stwierdzenia, że zakupiony przez niego Towar ma wady.
 3. Regulamin nie dotyczy realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej danemu Towarowi przez jego producenta lub dystrybutora. W tym wypadku Klient winien postępować w sposób wynikający z karty gwarancyjnej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji, który winien przesłać pocztą na adres Sprzedawcy:
  Ul. Józefa Sowińskiego 1 31-524 Kraków
 5. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
  2. Adres lub siedziba Klienta,
  3. Inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu, dane identyfikujące umowę(numer lub inne oznaczenie umowy, np. numer paragonu lub faktury, data zawarcia Umowy Sprzedaży, data realizacji Umowy Sprzedaży, nazwa Towaru, ilość zakupionych sztuk, itd.),
  4. Przyczyny reklamacji, w tym określenie wad w sposób umożliwiający prawidłowe i rzetelne rozpoznanie reklamacji,
  5. Sugerowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana Towaru na wolny od wad, usunięcie wad lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży) oraz ewentualne podanie rachunku bankowego Klienta.
 6. Do zgłoszenia winien być załączony dowód zakupu reklamowanego Towaru, przy czym dowodem tym może być m.in. wystawiony przez Sprzedawcę paragon lub faktura VAT.
 7. Do zgłoszenia, w miarę możliwości, Klient może załączyć zdjęcia zakupionego Towaru, w tym zdjęcia dokumentujące jego wady, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla przyśpieszenia procesu reklamacji.
 8. W razie gdyby zgłoszenie Klienta nie zawierało jakiegokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego lub załączników, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem niezwłocznego uzupełnienia braków. Dotyczy to w szczególności wypadków, w których określony brak w zgłoszeniu uniemożliwia jego należyte rozpoznanie.
 9. Celem należytego rozpoznania zgłoszonej reklamacji Sprzedawca może podejmować z Klientem bieżący kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 10. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 11. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien być opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 12. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania zgłoszonej reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie.
 13. Rozpoznanie reklamacji i decyzja Sprzedawcy w przedmiocie jej uwzględnienia następuje w oparciu o przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 14. Na skutek pozytywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca wymienia zareklamowany Towar na wolny od wad, względnie wadę usuwa, stosownie do żądania Klienta, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży we wskazany, wybrany przez Klienta
  sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Wymieniony lub naprawiony Towar zostanie wydany Klientowi niezwłocznie, w sposób, w miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu z Klientem.
 16. Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności wymiany Towaru na wolny do wad lub usunięcia wad. Klient zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru.
 17. W sytuacji złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru w warunkach innych niż określone w ust. 16, Sprzedawca może zamiast tego, stosownie do art. 560 § 1 k.c., niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunąć, chyba że dany Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 18. W razie skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient wyda Sprzedawcy zakupiony Towar w sposób, miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu z Klientem.
 19. W razie skutecznego skorzystania z prawa do żądania obniżenia ceny reklamowanego, Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę ceny w proporcji, w jakiej wartość Towaru z wadami pozostaje do wartości towaru bez wad.
 20. Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie rozsądne i należycie udokumentowane koszty związane z realizacją uprawnień Klienta uznanych na skutek zgłoszenia reklamacji.
 21. W ramach kosztów określonych w ust. 20 mieszczą się w szczególności koszty dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, o ile nastąpiło to w zgodzie z zapisami niniejszego regulaminu.
 22. Zwrot ceny sprzedaży lub jej różnicy, a także innych kosztów, stosownie do niniejszego regulaminu, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.
 23. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w reklamacji wskaże inny nr konta bankowego.
 24. W razie bezzasadności reklamacji, w szczególności jeżeli Sprzedawca nie stwierdzi wady lub stwierdzi, że wada była znana Klientowi w chwili nabycia Towaru, jak również w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zgłoszenia reklamacji w stopniu umożliwiającym jej należyte rozpoznanie, Sprzedawca informuje Klienta o negatywnym rozpoznaniu zgłoszonej przez niego reklamacji.

11. [Postanowienia końcowe]

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy na stronie internetowej Sklepu oferowane są jako fabrycznie nowe, są objęte rękojmią oraz w chwili ich dostarczenia Klientowi pozbawione są wad.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem https://www.starlash.pl/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie dotyczą złożonych przez Klienta Zamówień, które realizowane są zgodnie z warunkami i regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 7. Strona internetowa https://www.starlash.pl/ korzysta z plików cookies, informacje o plikach cookies można znaleźć w zakładce Polityka prywatności oraz cookies.
 8. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 9. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania spor ów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 10. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą, o ile związane są z Umową Sprzedaży, mogą zostać poddane przez Klienta procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 11. Niezależnie od innych uprawnień, w razie sporu ze Sprzedawcą, Klient będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.